Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत

कुश्मा, पर्वत

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत

कुश्मा, पर्वत

सम्पर्क

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९८५७६१७७७७

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी ) ९८५७६५६७७७

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९८५७६८१७७७

कार्यालय सम्पर्क नं. ०६७४२०१३३, ०६७४२०१३४, ०६७४२११७२

जिल्ला आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र (DEOC) सम्पर्क नं. ०६७४२११७२

फ्याक्स नं. ०६७४२०३०३

Email Address:- daoparbat@gmail.com

Website:daoparbat.moha.gov.np

Twitter Address: twitter.com/daoparbat,

FacebookPage: www.facebook.com/dao.parbat