Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत

कुश्मा, पर्वत

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत

कुश्मा, पर्वत

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत

ठेगाना : कुश्मा, पर्वत

फोन नं : 9857617777

फ्याक्स : ०६७४२०३०३

इमेल : daoparbat@gmail.com, daoparbatmoha@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/dao.parbat

Twitter : https://twitter.com/daoparbat

मातहतका कार्यालयहरु