Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत

कुश्मा, पर्वत

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत

कुश्मा, पर्वत

लागू औषध प्रयोग कर्कताहरुको लागि उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५